Elevfravær i Stevns Kommune

I Stevns Kommune er der fokus på elevernes fravær fra skolen. Vi ønsker en generel nedbringelse af elevernes fravær – og især et lavere fravær for de elever, der ligger med de højeste fraværsprocenter.

Vi ved, at en stabil skolegang har stor betydning for de unges faglige niveau og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi tror på, at vi gennem fælles retningslinjer for registrering af elevfravær og mere systematisk opfølgning på elevernes fravær kan mindske fraværet.

Retningslinjer for medarbejdernes registrering af elevfravær

Følgende er gældende for registreringen af alle skoleelevers fravær i Stevns Kommune.

Udgangspunktet er, at elevernes fremmøde og fravær registreres minimum en gang dagligt.

Ved begyndelsen af dagens 1. lektion fører den tilstedeværende underviser fraværsregistrering. Som udgangspunkt gøres dette elektronisk via skoleintra. Herved er der mulighed for evt. at bruge systemets sms-ordning og sende besked til forældre om elevens fravær.

Det er underviseren i et givent fags ansvar at registrere om eleven er til stede. Kommer en elev fx for sent er der mulighed for at ændre registreringen senere i timen eller i efterfølgende timer.

Hvis en elev ikke er til undervisning, skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen oplysning om fraværet. Hvis en elev ikke møder i skole i højst 5 sammenhængende skoledage, og der ikke er givet en besked fra forældre – kontaktes forældrene af kontaktlærer for at afklare årsag og omfang af fravær.

Skolernes procedure i forhold til forældre, for at få afklaret om der er tale om ulovligt fravær

  1. Fravær, der ikke skyldes sygdom eller ekstraordinært fravær – registreres som ulovligt fravær.
  2. Information fra forældre vedr. barns fravær skal foreligge senest to dage efter elevens tilbagevenden.
  3. Er punkt 2 ikke opfyldt, henvender kontaktlærer sig til forældrene inden for 5 arbejdsdage – enten på skoleintra, kontaktbog eller pr. telefon.
  4. Hvis ingen reaktion inden for tre dage herefter, registrerer kontaktlærer fraværet som ulovligt fravær.
  5. Hvis der i første omgang er registreret ”ulovligt fravær” kan der efter information fra forældrene evt. ændres til en af de øvrige kategorier.

Retningslinjer for skolernes opfølgning på elevers fravær

  • Elever med højt fravær følges løbende af kontaktlærere og skolens ledelse.
  • Elevernes fravær opgøres særligt hvert kvartal – efterårsferie, jul , påske og til sommerferien.
  • Når en elev op på et fravær på 10 % - drøfter kontaktlærer fraværets årsag, omfang og muligheder for nedbringelse af fravær med forældrene.
  • Når en elev op på et fravær på 15 % - indkaldes elev og forældre til en fraværssamtale på skolen af kontaktlærer. Nærmeste leder deltager så vidt muligt i denne fraværssamtale. Her drøftes fraværets årsag, omfang, samt hvordan fraværet nedbringes.
  • Senest ved et fravær på 20 % - vurderer skolens leder om der skal skrives en underretning til forvaltningen.

Retningslinjer for registrering af elevfravær for elever med særlige aftaler

Elever, hvor der foreligger helt særlige aftaler med skoleledelsen, såsom praktikforløb, længerevarende indlæggelser, særlige aftaler om kun at deltage i dele af skoledagen, samt elever, der fx har store psykiske udfordringer og venter på, at et andet skoletilbud træder i kraft o.l., gælder, at de registreres via skoleintra under ”anden aftale”.

Procedure for anmodning om ekstra ordinær fritagelse for undervisningen

Skolerne har blanket til ansøgning om ekstraordinær fritagelse for undervisningen, hvor der redegøres for fritagelsens omfang og årsag, samt at det er hjemmets ansvar at følge op på den undervisning som eleven ikke møder op til. Det indskærpes til forældrene, at skolefravær har såvel sociale, som faglige konsekvenser for eleven. Ansøgningen behandles af skolens ledelse. Ekstraordinær fritagelse registreres som lovligt fravær, men indgår i vurderingen af, om eleven har bekymrende skolefravær.

Ansøgning om fritagelse for undervisningen på Store Heddinge Skole

Efter vedtagelse i skolebestyrelsen vedhæftes nyt ansøgningsskema der skal anvendes i tilfælde af, at man ønsker sit barn fritaget for undervisning i mere end 1 dag.

Ansøgningsskemaet kan printes via intra eller afhentes på skolens kontor.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller mailes til kontaktlæreren.

Ved 1 dags fravær kan der rettes henvendelse til kontaktlærer uden ansøgningsskema.

Hent ansøgningsskemaet her

Daniel Gottrup
Centerchef
Børn & Læring
Stevns Kommune